Prof. dr. Govert Buijs wordt per 1 september 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar Christelijke filosofie aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het perspectief van de leerstoel verrijkt het onderwijs en onderzoek aan de faculteit, in het bijzonder op het terrein van de praktische filosofie en de wijsgerige reflectie op grote maatschappelijke thema’s. De leerstoel is ingesteld door Stichting voor Christelijke Filosofie.


Persbericht van de Erasmus Universiteit Rotterdam, 9 mei 2017


Leerstoel

De leerstoel past goed bij de oriëntatie van de Faculteit der Wijsbegeerte. Binnen de opleidingen van de faculteit worden de vraagstukken die de christelijke filosofie aan de orde stelt nadrukkelijk gethematiseerd, zoals de aard en grenzen van wetenschappelijke kennis alsmede allerlei maatschappelijke thema’s op het snijvlak van politiek, economie en moraal. De ervaring leert dat deze leerstoel voldoet aan een vraag binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam en zo ook studenten van andere faculteiten naar de Faculteit der Wijsbegeerte brengt. Op haar beurt vormt de Faculteit der Wijsbegeerte voor Stichting voor Christelijke Filosofie een voor de hand liggende discussiepartner en uitvalsbasis voor christelijke filosofie.

Buijs over zijn leerstoel in Rotterdam: ‘Binnen de diverse maatschappijwetenschappen zoals die in Rotterdam sterk vertegenwoordigd zijn, wordt momenteel afscheid genomen van heel beperkte mensbeelden die in de afgelopen decennia dominant waren. Thema’s als geluk, sociale preferenties en een breed welvaartsbegrip staan op de agenda en Rotterdam vervult hierin een voortrekkersrol. Het lijkt me erg boeiend om vanuit een levensbeschouwelijk perspectief met die ontwikkeling mee te denken.’

Christelijke filosofie

Centraal in de traditie van de christelijke filosofie, in het bijzonder de reformatorische wijsbegeerte, staat het gesprek met andersdenkenden. Dat betekent aan de ene kant vaak kritische analyse van de binnen wetenschappen en ook binnen allerlei maatschappelijke praktijken gehanteerde denkkaders, die nogal eens reductionistisch blijken te zijn. Aan de andere kant wordt er vanuit christelijke filosofie ook steeds in positieve zin gewerkt aan een rijkere, multidimensionale werkelijkheidsopvatting. Hierbij wordt volop gebruik gemaakt van en de uitwisseling gezocht met resultaten van de diverse vakwetenschappen. Zo zijn belangrijke bijdragen geleverd op het terrein van de rechts- en staatstheorie, politieke en sociale theorie en de techniekfilosofie.

Dr. Sander Luitwieler, directeur van Stichting voor Christelijke Filosofie, is heel blij met deze benoeming: ‘Govert Buijs is gepokt en gemazeld in de christelijke filosofie. Het is een groot voorrecht om hem te mogen verwelkomen in de kring van onze hoogleraren. Zijn focus op politieke filosofie en religie sluit goed aan bij het profiel van de leerstoel dat zijn voorganger, prof. dr. Roel Kuiper, heeft opgebouwd. Daarnaast is hij bezig een belangwekkende onderzoeks- en onderwijsagenda te ontwikkelen op het snijvlak van moraal en economie, dat bij uitstek past bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.’

Loopbaan Govert Buijs

Govert Buijs (1964) studeerde politieke wetenschappen, filosofie en theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en het Institute for Christian Studies in Toronto (Canada). Hij promoveerde in 1998 cum laude aan de Faculteit der Wijsbegeerte, Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift Tussen God en duivel: Totalitarisme, politiek en transcendentie bij Eric Voegelin. Na zijn promotie vervulde hij verschillende functies als onderzoeker en docent. In 2011 werd Govert Buijs benoemd tot hoogleraar op de Kuyperleerstoel aan de Vrije Universiteit. In 2016 volgde zijn benoeming op de Goldschmeding Chair aan dezelfde universiteit. Zijn werkzaamheden in Rotterdam zal hij combineren met deze laatste leerstoel. Zijn belangstelling gaat uit naar de rol van religie en moraal binnen politiek en economie